Gerçek Şeyhlere Dil Uzatan Nasipsizler

Mehmet Şevket EYGİ

09-09-2017 19:26


Gerçek tarikatların gerçek şeyhleri, Resulullah’ın (Salât ve selam olsun ona) vekilleri ve halifeleri olarak bin küsur yıldan beri her asırda İslam’a, İmana, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata hizmet edegelmişlerdir.

**

Gerçek şeyhler Müslümanlardan kendileri için para toplamamıştır.

**

Gerçek şeyhler, sultanlara bile doğru yolda mürşidlik ve rehberlik ederek, dünyanın dirliğine ve düzenine hizmet etmiştir.

**

Gerçek şeyhler Tevhid, din-i İslam’ın bayraktarları, manevî kumandanlarıdır.

**

Birtakım sahte, yalancı, türedi şeyh taslaklarını ve müsveddelerini bahane ederek gerçek şeyhlere saldırmak adalete ve insafa aykırı bir aşırılıktır.

**

Gerçek şeyhler zülcenaheyndir, iki kanatla uçarlar, yani onlar hem Şeriat âlimidir, hem tasavvuf büyüğüdür.

**

Vehhabîler tasavvuf, tarikat ve şeyh düşmanıdır. Öfke verici ve acınacak hallerini görüyoruz.

**

Tarikat, tasavvuf, şeyh düşmanı Selefilik; yanlış, bâtıl, bozuk bir fırkadır.

**

Tasavvufa, tarikata gölge düşüren şeyh taslaklarının Allah cezasını versin!

**

Onları bahane ederek tasavvufa, tarikata, gerçek şeyhlere dil uzatanları da Cenab-ı Hakk’a havale ediyoruz.

**

Gerçek şeyhler lüks ve israflı meskenlerde yaşamaz.

**

Onlar lüks, israflı ve gösterişli otomobillere binmez.

**

Onlar lüks, israflı, şaşaalı, debdebeli sofralarda israf ederek yemek yemez.

**

Onlar Resulullahın Sünneti çizgisinde yürür ve hareket eder.

**

Onlar ihlâs kahramanlarıdır.

**

Gerçek şeyhlerin iki İmamı Hz. Ebubekir ve Hz. Ali efendilerimizdir.

**

Gerçek şeyhlerin büyüklerinden bazıları şunlardır: Hz. Abdülkadir Geylanî, Hz. Ahmed er-Rufâî, Hz. İmamı Rabbanî, Hz. Hasan eş-Şazelî, Hz. Hacı Bektaşı Veli… Bunların ve diğer pîrlerin yolundan giden, öğütlerini tutan kimselerin, Allah’ın fazl ve keremi ile kurtulacakları ümit edilir.

**

Bütün hak tarikatlar Tarikat-ı Muhammediyedir. Onlara saldıranlar nasipsiz kimselerdir.

**

Tarikatlara, tasavvufa, gerçek şeyhlere saldıranlar Fırka-i Nâciye mensubu değildir; firak-ı dalle mensuplarıdır. Onlar dall ve mudildir.

**

Gerçek şeyhlerle, müteşeyyihleri (şeyh taslağı sahtekârları) ayırt edemeyenler firasetsiz kimselerdir. Onların sözleri dinlenmez.

**

Resulullah, Dört Raşid Halife, Selef-i Sâlihîn devirlerinde tasavvuf ve tarikat kelimeleri kullanılmıyordu ama tasavvuf ve tarikat ahlak olarak vardı.

**

Tarikatlarda yapılan zikirlerin fetva ve ruhsatları verilmiştir. (Ömer Ziyaüddin Dağıstanî, “Feteva-i Ömeriyye ‘an Turuki’l- Aliyye” kitabına bakınız.)

**

İslam’ın ikinci şartı ve dinin temeli olan beş vakit namazı en güzel ve doğru olarak gerçek şeyhler dosdoğru kılar ve müritlerine kıldırırlar.

**

Gerçek şeyhler cihad-ı kebir kumandanları olup nefsleriyle mücadele ederler.

**

19’uncu asırda, büyük Rus ordularıyla akıllara durgunluk verecek şekilde cihad eden Şeyh Şamil hazretleri Nakşî-Kadirî şeyhiydi. Tarikat ve tasavvuf mensupları cihad etmez diyenler yalancıdır, iftiracıdır.

**

Büyük şeyh İmam Rabbanî zalim sultanlarla mücadele etmiş, zindanlarda çürümüştür.

**

İmam Azam Ebu Hanife hazretlerinin bile şeyhi ve mürşidi vardı, İmam Cafer-i Sadık hazretleri.

**

Bütün gerçek şeyhlerin, ucu Resullerin Seyyidine ulaşan kopuksuz silsileleri ve icazetnameleri vardır.

**

Namaz kılmayan kişi şeyh değil, sahte şeyhtir.

**

Sevenlerinden ve bağlılarından kendisi için para ve mal toplayıp zengin olan kişi gerçek şeyh değildir.

**

Dinde reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam isteyen reformcu kişi şeyh değildir, sahte şeyhtir.

**

Hiçbir gerçek şeyh yalan söylemez, gıybet iftira tecessüs etmez.

**

Fırka-ı Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinin dışına çıkmış kişi, gerçek şeyh değildir.

**

Hiçbir şeyh, fasık-ı mütecahir değildir, yani büyük günahları açıkta işlemez.

**

1920’lerin, 30’ların karanlık yıllarında nice şeyh ve derviş Din-i Mübin-i İslam uğranda idam edilmiş, zalim mahkemelerde sürünmüş, zindanlarda sürgünlerde çürümüştür.

**

Ülkemizdeki büyük camilere tarikat mensubu imamlar tayin edilirse din kuvvet bulur, cemaat çoğalır, insanlar uyanır.

**

Hakikî şeyhler aydınlığa, nura götürür; yalancı sahte şeyhler karanlığa…

**

Hakikî şeyhler çoğalır ve sözleri dinlenirse bugün yüzde 10’a düşmüş olan beş vakit namaz kılanların oranı yüzde elliyi geçer.

**

Bozulan, açılan, saçılan birtakım kadınları ve kızları, gerçek şeyhlerden başkaları doğru yola getirip tesettüre sokamaz.

**

Bugünkü genel ve yoğun fısk u fücuru, fuhşiyyatı azgınlığı ancak gerçek tasavvuf, gerçek tarikatlar, gerçek şeyhler önleyebilir.

**

Gerçek tarikat ve tasavvuf Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı, İslam hikmeti (bilgeliği) demektir.

**

Tarihin kaydettiği en büyük ve âdil devlet olan Osmanlı devleti Şeriat ve tarikat üzerine müesses idi.

**

Gerçek tarikatlar Ehl-i Sünnetin hizmetindedir. Onları yıkmak isteyenler ehl-i bid’at ve dalalettir.

**

Tarikat, tasavvuf, gerçek şeyh düşmanı şu reformcu adama bakınız.

**

Sevgili Müslümanlar!.. İcazetli, ahlaklı, faziletli, takvalı, ihlâslı, dindar gerçek bir şeyh bulursanız; istihare yaptıktan sonra ona intisab ediniz ve size vereceği güzel, doğru, iyi nasihatleri hayata uygulayınız… Sakın sahte şeyhlerin, kezzabların, paracıların tuzaklarına düşmeyiniz.

**

Tasavvuf ve tarikat konusunda nasibiniz yoksa, cahillik edip gerçek şeyhlere dil uzatmayınız, başınızı belaya sokmayınız.

**

Gerçek şeyhlere selam ve hürmet eder, ellerinden öperim… Müritlerini kaz gibi yolan, inek gibi sağan sahte şeyhlere yazıklar olsun…

**

Gerçek tasavvufa, gerçek tarikatlara, gerçek şeyhlere saldıran nasipsizlerin ıslah olmaları için dua ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi cümleten ıslah buyursun. Âmin.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE