Karma Eğitim Dine Aykırıdır

Mehmet Şevket EYGİ

24-02-2017 14:35


Allah katında tek hak din İslam’dır. İslam kriterlerine göre buluğ çağından sonra erkek öğrenciler ile kız öğrenciler birlikte karma eğitim sistemi ile okutulamaz.

İmam-Hatip okullarında ve İlahiyat Fakültelerinde karma eğitim yapılması Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırıdır. Diğer okullarda da…

Erkekler ayrı, kızlar ayrı okul ve fakültelerde okutulmalıdır.

İslam dininin temel değerlerinden biri iffettir. 

Karma eğitim iffete zarar verir.

Karma eğitim hikmete ve sağduyuya da aykırıdır.

Bütün dindar, uyanık, ziyalı, firasetli, şuurlu, salih Müslümanlar; yasal sınırlar içinde karma eğitime karşı cephe almalıdır.

Karma eğitim gençlerin dikkatlerini dağıtır ve iyi yetişmelerine engel olur.

Karma eğitim eğitimi dejenere eder.

Öncelikle din eğitiminde İslam düşmanı paganların, ateistlerin, çağdaşların, laikçilerin, Dönmelerin istekleri değil; Ehl-i Sünnet ulemasının, salih Müslümanların istekleri göz önüne alınmalıdır.

Müslüman önderler, çocuklarımızı ve gençlerimizi vasıflı Müslüman olarak yetiştirmek için çok kaliteli, çok güçlü İslam okulları ve İslam üniversiteleri açmalıdır.

Bu okullar ve üniversiteler, dünyanın en iyi, en güçlü eğitim müesseseleri olmalıdır.

Son elli yıl içinde elli bin yeni cami yaptıran Türkiye Müslümanlarının bir tek İslam mektebi açamamış olmaları son derece düşündürücüdür.

Bu elli bin cami içinde, bir tekinin bile UNESCO tarafından beğenilip seçilip korunma altına alınmamış olması daha düşündürücüdür.

Türkiye Müslümanlarının açması gereken İslam koleji, İngiltere’deki Eton kolejinden daha üstün ve güçlü olmalıdır.

İslam mekteplerinde Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam hikmetine uygun islamî eğitim verilmelidir.

İslam mekteplerini ve üniversitelerini gayr-i müslimler, hattâ İslam düşmanları bile takdir etmelidir. Bu mektepler ve üniversiteler uluslararası ciddî anketlerde önde yer almalıdır.

Eskiden İslam mektepleri açmak için gerekli hürriyet ve imkan yoktu. Bugün vardır. Bu hürriyeti iğtinam ederek bu hizmet mutlaka yapılmalıdır.

İslam mektepleri ve İslam üniversiteleri Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığına uygun ve mutabık olarak faaliyet göstermelidir.

Bugünkü kültürel kaos ve yetersizlik ortamında Eton kolejinden üstün bir İslam Mektebi açmak için gerekli müdür, idareciler, tedris heyeti ve öğrenci bulmak çok zordur. 

Ne yapıp yapılmalı ve böyle bir okul açmak için mutlaka harekete geçilmelidir.

Böyle bir okulu herhangi bir cemaat, tarikat, hizip, fırka açamaz.

Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içindeki yeterli sayıda cemaat ve tarikat bir araya gelerek bir İslam mektebi açmalıdır.

İslamın temel prensiplerinden biri istişare, bir diğeri emanetlerin ehline verilmesidir.

Bu konuda salahiyetli kimselerle istişare edilmelidir. Ehliyetsiz, yetersiz kimselerle kesinlikle istişare edilmemelidir.

Bu okulu açmak için ehliyetli kimseler aranıp bulunmalı ve işler, hizmetler, vazifeler onlara verilmelidir.

İstişare etmeden başlamak, emanetleri gayr-i ehil kimselere vermek Dine ve Ümmete hıyanet olur.

İslamî ufuk açısı dar, çağdaş genel kültürü eksik ve güdük olanlar bu hizmeti yapamaz.

En kabiliyetli, en akıllı, en vasıflı, en üstün çocuklarını; öncelikle subay, öğretmen, din hizmetlisi yapmayan kafalar böyle okullar açamaz.

İslam eğitimi ve İslam mektepleri konusuna; hiçbir geri zekalı, arivist, cemaat holiganı karıştırılmamalıdır.

İlmi, irfanı, kültürü, ihlası, ahlakı, karakteri, firaseti yetersiz olanlar; bu çok önemli ve hayatî meseleyi kurcalamamalı, mıncıklamamalıdır.

Hiçbir din sömürücüsünün, hiçbir arivistin, hiçbir aktivistin bu işe burnunu sokmasına izin ve fırsat verilmemelidir. 

Bu işin plan ve programları, (gerekirse) dünya çapında eğitim uzmanı olan ve hayatı başarılarla dolu bulunan bir mühtediye yaptırılmalıdır. Bu zatın yüzde yüz Sünnî olması şarttır.

Müslümanlar önce bir tane, sonra yeterli sayıda, biri Eton kolejinden üstün, diğerlerinin seviyesi de çok yüksek İslam mektepleri açmadıkça ve buralarda vasıflı ve güçlü Müslümanlar yetiştirmedikçe kurtulamazlar, necat ve felah bulamazlar, izzete kavuşamazlar, islamî ve şer’î planda hür olamazlar, geleceğe güvenle bakamazlar.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE