Yirmi dokuz önemli konu ve madde

Mehmet Şevket EYGİ

17-02-2017 15:45


1. Mü'minler, Kur'an ve Sünnet hükümlerine göre yaşayan tek bir Ümmet olmadıkları müddetçe izzet ve zafer bulamazlar. Bugünkü gibi Ümmetsiz, parçalanmış, bölünmüş olmaya devam ederlerse; zillet, esaret, rezillik, rüsvaylık onların yakasını bırakmaz.

2. Mü'minler, yaşadıkları zamanının meşru, râşid, âdil İmamına (Emîr, Halife) biat ve itaat etmelidir. Resulullah Efendimiz (Salat ve selâm olsun ona) “Zamanındaki İmam'a biat etmeden ölen kimse, sanki câhiliyet ölümü ile ölmüş olur” buyurmuşlardır.

3. Ümmetin zıddı, birbirinden kopuk bin şubeli İslâm Protestanlığıdır. Ümmet birliği Rahmanî, İslâm Protestanlığı tefrikası şeytanîdir.

4. Müşrikler, kâfirler, münâfıklar, kelle sayısı itibarıyla çoğunlukta olan Müslümanları, “Divide et imperia=Böl parçala hükm et” siyasetiyle bugünkü hale düşürmüşlerdir. Müslümanlar da onların tuzaklarına düşmüşlerdir. İslâm dünyasındaki bugünkü kaosun, anarşinin, parçalanmışlığını sorumlusu gafil ve hâin Müslümanlardır.

5. Kendisine biat ve itaat edilmesi gereken râşid Halife, Ümmetin işlerini ehliyetli ve liyakatli âqil danışmanlardan oluşan bir şûra ile görüşerek halleder.

6. İslâm ile demokrasi uyuşmaz ve bağdaşmaz. Lâkin demokrasi Kur'anî sisteme geçiş için bir köprü olabilir.

7. Son çeyrek asırda Türkiye Müslümanlarının eline büyük fırsatlar, imkânlar, hürriyetler ele geçmiştir ama onlar bunları İslâm'a geçiş ve yöneliş için kullan(a)mamışlardır.

8. İslâmî hareketin içine giren ve sızan birtakım münafıklar bozuk ve çarpık düzen ve sistemin haram rantlarına ahlâksızca saldırarak ganimet toplamaya başlamışlar; hem Din'e, hem Ümmet'e büyük zararlar vermişler, ağır darbeler vurmuşlardır.

9. Uyanık, şuurlu, firâsetli bir Müslüman, hiçbir zaman bozuk düzen ve sistemlere iyidir, yahut eskisine göre daha iyidir diyemez. Kötüye iyi demek küfre yol açar. Kötü şeyler iyiler kategorisinde mütalaa edilemez.

10. Türkiye Müslümanlarının necat bulması, iflah olması, zilletten kurtulup izzete kavuşması, İslâm'a dönmesi, dünyada haysiyetli, ahirette mes'ut olması; ancak vasıflı Müslüman elemanlar ve bunlardan oluşan kadrolar kurmakla, bunların Allah'ın rızasını kazandıracak hayırlı hizmetleri planlı ve programlı şekilde yapması ile mümkün olabilir.

11. Süslü cami binaları yapmak, camilere ve minarelere hoparlör koymak, kalorifer tesisatı, klima cihazları, din görevlisi lojmanları, cami halıları, paralı cami WC'leri, lüks ve israflı Hicaz seyahatleri gibi işler din hizmeti değildir.

12. Asıl önemli olan camiin binası ve minaresi değil, cami içinde ve dışında İslam'a ve Ümmet'e hizmet edecek vasıflı, güçlü, ihlaslı, icazetli, üstün hademe-i hayrat (din görevlileri) yetiştirmektir.

13. Kur'an ve Sünnet İslâmında, parayla namaz kıldırma memurluğu diye bir hizmet yoktur.

14. İslâma, İmana, Kur'ana, Sünnete, Şeriata hizmet ancak ve ancak Ehl-i Sünnet dairesi içinde yapılabilir. Bid'at ile hayırlı hizmet bir arada yürümez.

15. Mukallid Müslümanların, dört hak fıkıh mezhebinden birini bütünüyle kabul edip, İslâmı hayata onun fıkhı ile uygulamaları gerekir. Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.

16. Bu devirde her Sünnî Müslüman, itikad konusunda Ehl-i Sünnetin iki imamından birini, ya İmam Eş'arî'yi, ya İmam Mâturidî'yi imam (din önderi) olarak kabul etmelidir.

17. Allaha cisim izafe eden mücessime, Allahı bir şeye benzeten müşebbihe fırkaları sapıktır.

18. Mutezile mezhebi bozuk bir fırkadır.

19. İslâmın ikinci ana kaynağı olan Sünneti inkâr eden, dışlayan, hafife alanlar sapıktır. Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) mütevâtir ve sahih hadislerini AB kriterlerine göre ayıklamak küfürdür.

20. Müfessirlik icazetleri olmayan, ilimleri yetersiz cahillerin ve kötü niyetlilerin Kur'an tercümesi, meâli, tefsiri yapmaları ve yazmaları haramdır.

21. Akıl, dinin kaynağı değildir, dini anlamak için vasıtadır. Akıl ne kadar gelişmiş ve selim olursa, din (ilmin ışığında) o kadar iyi anlaşılır.

22. İslâmı anlamakta ve hayata uygulamakta esas olan, ilk üç kuşağın, Ashabın, Tâbiînin, Tebe-i Tâbiînin yani Selef-i Sâlihînin anlayış ve uygulamalarıdır.

23. Müslümanların fert=birey ve toplum olarak dünyevileşmeleri büyük zaafa ve küfre yol açar.

24. Dini alet ederek, din ve mukaddesat sömürüsü yaparak maddî menfaat ve nüfuz kazanmak, zengin ve ünlü olmak; büyük ahlaksızlık, şerefsizlik ve karaktersizliktir.

25. Allah katında İslâm'dan başka hak din yoktur.

26. Ehl-i Sünnet İslâmın doğru yorumudur. Bozuk fırka ve mezhepler Ehl-i Sünnetle bir ve eşit olamaz, tutulamaz.

27. Küçük veya büyük bir şehrin İslâm şehri olabilmesi için şunların bulunması zarurî şarttır:

(a) İcazetli ulema ve fukaha yetiştiren İslâm medreseleri…

(b) Ziyalı Müslüman yetiştiren İslam mektepleri… (Medrese ve mekteplerde bütün öğrencilerin vakit namazlarını okul camiinde topluca cemaat halinde kılmaları mecburi olmalıdır)…

(c) İş ticaret üretim hayatında Fütüvvet ahlâkının hâkim olması, ahîlik teşkilatının bulunması…

(ç) Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapan hisbe teşikilatının bulunması…

(d) Olgun Müslüman yetiştiren Şeriata bağlı Tasavvuf tekkelerinin faaliyette bulunması…

28. İslâmcılık İslâmın kendisi değil, az veya çok dine dayalı bir ideolojidir, binaenaleyh dinle özdeşleştirilemez.

29. Olgun ve vasıflı Müslümanın dini, milleti, medeniyeti, kültürü İslâmdır.

Diğer Yazıları
Akif CEMİL
Dr. Mehmet SÜRMELİ
Ercan HARMANCI
İktibas
Mehmet Nezir GÜL
Mehmet Şevket EYGİ
Muhammed ERİNÇ
Ömer Erdoğdu
HAVA DURUMU


NİĞDE